Skip to main content

axa small                                                       

alheembouw small

Gebruiksvoorwaarden hockeyaalst.be

Algemeen

1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Hockey Club Patria Aalst (hierna: HCPA) met betrekking tot de Website. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt (‘Gebruiker’) en/of u zich via deze Website als lid van HCPA inschrijft (‘Lid’). Deze Website is eigendom van HCPA.
1.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website
en/of het inschrijven als Lid geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.
1.3 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt HCPA u geen gebruik te maken van deze Website en/of zich niet te laten inschrijven als Lid.

2. Definities

2.1 In deze gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Content: hieronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen, die de Gebruiker via de Website ter beschikking stelt.
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website, waaronder Leden.
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden van HCPA.
HCPA: vHockey Club Patria Aalst V.Z.W., gevestigd te Aalst.
Lid: natuurlijk persoon of de ouders of wettige vertegenwoordigers van een kind t/m 18, die aan activiteiten van HCPA deelneemt.
Website: de Website van HCPA, www.hockeyaalst.be, en overige sociale netwerken waarop HCPA een profiel heeft, waaronder Facebook (HockeyClubPatriaAalst) en Flickr (hockeyaalst).

3. Dienstverlening HCPA

3.1 De dienstverlening van HCPA via de Website bestaat uit het geven van informatie over de vereniging en haar activiteiten op het gebied van hockey.
3.2 Daarnaast zijn Leden in staat via eigen accounts een persoonlijk en/of teamprofiel aan te maken, hun persoonlijke gegevens te wijzigen en Content te uploaden.
3.3 HCPA is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de Website of anderszins verschaft. HCPA streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan HCPA niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
3.4 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met HCPA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
3.5 HCPA streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en de faciliteiten die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.
3.6 HCPA garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website kan worden gemaakt of dat de Website voortdurend toegankelijk is, nu de Website naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. HCPA doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.
3.7 HCPA is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website voor Gebruikers te beperken.

4. Verplichtingen Gebruikers

4.1 Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en leden mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons-)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Content.
4.3 Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde commerciële Content op de Website.
4.4 Gebruikers plaatsen geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Content. Gebruikers gebruiken de Website niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
4.5 Door het (vrijwillig) via de Website ter beschikking stellen van Content draagt een Gebruiker hierbij de rechten van intellectuele eigendom op deze Content over aan HCPA, al dan niet bij voorbaat. HCPA draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent de Gebruiker hierbij aan HCPA een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website van HCPA.
4.6 Indien een Gebruiker minderjarig is, geeft de wettelijke vertegenwoordiger / ouder van de Gebruiker hierbij, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, voor zover deze rusten op de Content, dan wel voor het verlenen van een onopzegbare, exclusieve licentie.
4.7 Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website ter beschikking gestelde Content en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde licentie aan HCPA.
4.8 Gebruikers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website ter beschikking Content geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens HCPA en/of derden.
4.9 Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met HCPA en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.
4.10 In het geval dat HCPA wetenschap heeft van een mogelijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt HCPA zich het recht voor om door Gebruikers geplaatste Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Website te beëindigen en/of het lidmaatschap van een Lid te beëindigen.
4.11 In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt HCPA zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

5. Privacy

5.1 HCPA gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de Website onderaan elke pagina via de link 'Privacy'.

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 De Website en alle via de Website door HCPA ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma's en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan HCPA en/of derden.
6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCPA of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, de Website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van HCPA of de betreffende rechthebbende.
6.3 Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van HCPA en/of derden, behoudt HCPA zich het recht voor om alle hierdoor door HCPA en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker van de Website, waaronder Gebruikers en Leden, te verhalen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 HCPA is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van de Website die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website zijn verbonden. HCPA is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website kunnen worden aangeboden.
7.2 HCPA is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website ter beschikking gestelde Content. HCPA geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze Content.
7.3 HCPA is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
7.4 De Website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door HCPA of waarvoor HCPA niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. HCPA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. HCPA biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf de Website voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.
7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van HCPA.

8. Vrijwaring

8.1 Iedere Gebruiker vrijwaart HCPA dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die HCPA in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

9. Overige bepalingen

9.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van het gebruik van de Website zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal HCPA het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
9.2 HCPA behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van HCPA te vinden. In een dergelijk geval zal HCPA de Gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. HCPA raadt Gebruikers van de Website dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.
9.3 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
9.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
9.5 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Ontstane geschillen tussen HCPA en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.

© HCPA, Hockey Club Patria Aalst V.Z.W. 2023

Datum publicatie 1 oktober 2016